Köpeklerin Kalıtsal Kan Hastalıkları

Köpeklerin Kalıtsal Kan Hastalıkları

1. OTOİMMUN HEMOLİTİK ANEMİ (AUTOIMMUNE HEMOLYTIC ANEMİA-AIHA): İmmun sistem olgunlaşmamış hücreler de dahil olmak üzere eritrositleri üretimden daha hızlı bir şekilde parçalar. Hemolize bağlı eritrosit sayısının azalmasıyla da hemolitik anemi meydana gelir. Dişilerde daha sık görülmektedir.
Predispoze Irklar: OLD ENGLISH SHEEP DOG, COCKER SPANIEL, POODLE
 
2. BASSET HOUND TROMBOPATİ (BASSET HOUND THROMBOPATHIA): Trombositler kan damarı hasarında görev almaları gereken reaksiyonlara cevap vermezler. Trombosit agregasyonu gerçekleşmez ve canlı travmaya bağlı hemorajiye duyarlı hale gelir.
Predispoze Irklar: BASSET HOUND
 
3. PIHTILAŞMA BOZUKLUĞU (COAGULATION DISORDER): Trombosit fonksiyonunda oluşan herhangi bir abnormalite veya pıhtılaşmada görev alan faktörlerden birinin veya birkaçının eksikliği pıhtılaşma prosedürünün aksamasına yol açar. Köpeklerde hemofili (faktör VII veya IX eksikliği) ve von Willebrand’s hastalığı (von Willebrand faktör eksikliği) gibi ciddi ve yaygın pıhtılaşma bozukluğu görülen hastalıklar vardır. Bunun yanısıra faktör I (fibrinojen), faktör II (protrombin), faktör VII (prokonvertin), faktör X (stuart faktör), faktör XI (PTA), ve faktör XII (hageman faktör) gibi pıhtılaşmada rol oynayan faktörlerin de eksikliği görülebilir. Saf ırklarda daha fazla görülmektedir.
Predispoze Irklar: Faktör I: SAINT BERNARD Faktör II: BOXER Faktör VII: BEAGLE, ALASKAN MALAMUTE Faktör X: COCKER SPANIEL Faktör XI: KERRY BLUE TERRIER, SPRINGER SPANIEL Faktör XII: MINIATURE POODLE
 
4. SİKLİK HEMATOPOEZİS (GRAY COLLIE SYNDROME, CANINE CYCLIC NEUTROPENIA): Bu hastalık kemik iliğindeki kök hücre abnormalitesi nedeniyle meydana gelir ve dolaşımdaki kan hücresi sayısında iniş çıkışlar oluşur. Her 10-12 günde bir nötrofil sayısı ciddi derecede düşer ve yeniden yükselir. Nötrofil sayısındaki değişim infeksiyonlara karşı hassasiyet geliştirmekle birlikte nötrofillerin normal aktiviteleri de zayıflar. Trombosit sayısındaki azalmayla beraberde bu hayvanlar hemorajik olaylara duyarlı hale gelirler. Yavrular yaşıtlarından daha küçük ve zayıftırlar. 8-12 haftalık yaşta klinik belirtiler ateş, ishal veya eklem ağrılarıyla ortaya çıkmaya başlar. Diğer belirtiler göz, solunum ve deri infeksiyonlarıyla ilişkilenir. Predispoze Irklar: GRAY COLLIE 5. HEMOFİLİ (HEMOPHILIA): Pıhtılaşmada görev alan faktörlerden bir veya birkaçının yoksunluğuna bağlı olarak gelişen pıhtılaşma bozukluğu hastalığıdır. Hemofili A, faktör VIII eksikliğinde, Hemofili B ise faktör IX eksikliğinde oluşur. Hemofili A daha sık görülür ve derecesi faktör VIII’in aktivite seviyesine göre değişir. Hemofili B ise daha nadir ancak daha ciddi bir şekilde ortaya çıkan bir hastalıktır.
Predispoze Irklar: GERMAN SHEPHERD
 
6. HİSTİYOSİTOMA (HISTIOCYTOMA): Histiyositomalar genç köpeklerde yaygın görülen invaziv ve nüks edici olmayan iyi huylu tümörlerdir.
Predispoze Irklar: BOXER, DACHSHUND, GREAT DANE, COCKER SPANIEL
 
7. HİSTİYOSİTOZİS (HISTIOCYTOSIS): Abnormal histiositlerin (bir tip makrofaj) hızlı ve invaziv yayılımıyla karakterize kötü huylu ve sistemik bir kanser türüdür.
Predispoze Irklar: BERNESE MOUNTAIN DOG
 
8. İMMUN SİSTEM İLİŞKİLİ TROMBOSİTOPENİ (IMMUNE-MEDIATED THROMBOCYTOPENIA: Trombosit sayısındaki azalmaya trombositopeni denilir. Trombositopeni kanamaların artmasına ve durmasının zorlaşmasına neden olur. Bu hastalıkta kemik iliği tarafından üretilen trombositlerin immun sistem hücreleri tarafından yıkımı yapımından hızlı şekillenmektedir. Hastalık tek başına veya sistemik lupus eritematozus ve otoimmun hemolitik anemilerle beraber oluşabilir. Dişilerde daha sık gözlemlenir.
Predispoze Irklar: OLD ENGLISH SHEEP DOG, COCKER SPANIEL, POODLE
 
9. LENFÖDEM (LYMPHEDEMA): Lenf akımında abnormalite vardır. Lenf sıvıları dokularda birikir ve şişkinliğe yol açar. Lenfödem birincil olarak lenf damar ve nodlarındaki abnormal gelişime bağlıdır. İkincil olaraksa tümör, yangı veya cerrahiye bağlı olarak lenf damarlarındaki tıkanıklığına bağlı oluşabilir.
Predispoze Irklar: BELGIAN TERVUREN, BORZOI, ENGLISH BULLDOG, GERMAN SHEPHERD, GERMAN SHORT-HAIRED POINTER, GREAT DANE, LABRADOR RETRIEVER, OLD ENGLISH SHEEP DOG, POODLE, ROTTWEILER
 
10. FOSFOFRUKTOKİNAZ EKSİKLİĞİ (PHOSPHOFRUCTOKINASE DEFICIENCY) : Fosfofruktokinaz enzimi eritrositlerdeki enerji metabolizmasında ve iskelet kaslarındaki kuvvetli egzersizde görev almaktadır. PFK eksikliği eritrositlerin erken hemolizine neden olur ve egzersiz toleransı da azalır. Hasta hayvanlarda orta şiddette anemi ile birlikte iniş çıkışlı bir hemoliz tablosu oluşturur ki bu durum aşırı egzersiz ve aktivasyonla ilişkilidir.
Predispoze Irklar : ENGLISH SPRINGER SPANIEL, AMERICAN COCKER SPANIEL
 
11. PİRÜVATKİNAZ EKSİKLİĞİ (PYRUVATE KINASE DEFICIENCY) : Pirüvatkinaz eritrositlerdeki enerji metabolizmasında rol oynayan önemli bir enzimdir. Eksikliği eritrositlerin kısa ömürlü olmasına ve hemolitik anemiye neden olur.
Predispoze Irklar : BASENJI, WEST HIGHLAND WHITE TERRIER, CAIRN TERRIER, BEAGLE
 
12. TROMBASTENİK TROMBOPATİ (THROMBASTHENIC THROMBOPATHIA) : Trombosit membran proteinlerinin azalmasına veya yokluğuna bağlı bir hastalıktır ki trombositler normal fonksiyonlarını yerine getiremezler.
Predispoze Irklar : OTTERHOUND
 
13. VON WİLLEBRAND HASTALIĞI (VON WILLEBRAND’S DISEASE) : İnsanlarda ve köpeklerde gözlemlenen bu hastalık, pıhtılaşmada rol oynayan von Willebrand (vWD) faktörünün eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu faktörün azlığı abnormal trombosit aktivitesine yol açar ve kanama süresinin uzamasına neden olur. Faktörün konsantrasyon ve fonksiyon değişimine göre hastalık 3 tipe ayrılır. Sık gözlemlenen 1. tip hafif derecede kanama abnormalitelerine neden olurken, 3. tip az görülür ancak daha ciddi kanamaya neden olmaktadır. 2. tip ise en nadir görülen çeşitidir.
Predispoze Irklar : Tip I vWD: DOBERMAN PINSCHER, SCOTTISH TERRIER, SHETLAND SHEEP DOG, GOLDEN RETRIEVER, STANDARD & MINIATURE POODLE, WELSH PEMBROKE CORGI, MINIATURE SCHNAUZER, BASSET HOUND, GERMAN SHEPHERD, ROTTWEILER, MANCCHESTER TERRIER, KEESHOND TERRIER, STANDARD & MINIATURE DACHSHUND Tip II vWD: GERMAN SHORT-HAIRED POINTER Tip III vWD: SCOTTISH TERRIER, SHETLAND SHEEP DOG, CHASEPEAKE BAY RETRIEVER
 
14. GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ EKSİKLİĞİ (GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE DEFICIENCY) : Eritrosit abnormalitesi ile ilişkili bir hastalıktır. G6PD aktivitesi azalmıştır. Klinik belirti görülmez.
Predispoze Irklar : WEİMARANER
 
15. YÜKSEK POTASYUM ERİTROSİTLERİ (HIGH POTASSIUM ERYTHROCYTES) : Eritrosit abnormalitesi ile ilişkili bir hastalıktır. Eritrosit miktarında ve serum potasyum düzeyinde artış vardır. Klinik belirti vermez veya pseudohiperkalemi olarak saptanabilir.
Predispoze Irklar : AKITA
 
16. AİLEVİ MİKROSİTOZİS (FAMİLİAL MICROCYTOSIS) : Eritrosit abnormalitesi ile ilişkili bir hastalıktır. Mikrositozis görülür. Klinik belirti vermez.
Predispoze Irklar : JAPANESE BREEDS
 
17. AİLEVİ MAKROSİTOZİS VE DİSHEMATOPOEZİS (FAMILIAL MACROCYTOSIS & DYSHEMATOPOESIS) : Eritrosit abnormalitesi ile ilişkili bir hastalıktır. Makrositozis görülür. Klinik belirti vermez veya nadir olarak gingivitis gözlemlenebilir.
Predispoze Irklar : MINIATURE & TOY POODLE
 
18. AİLEVİ NONSİFEROSİTİK HEMOLİTİK ANEMİ (FAMILIAL NONSPHEROCYTIC HEMOLYTIC ANEMIA) : Eritrosit abnormalitesi ile ilişkili bir hastalıktır. Retikulositozis görülür. Klinik belirti vermez veya orta şiddette bir anemi gözlemlenebilir.
Predispoze Irklar : BEAGLE
 
19. KONGENİTAL METHEMOGLOBİNEMİ (CONGENITAL METHEMOGLOBİNEMIA) : Eritrosit abnormalitesi ile ilişkili bir hastalıktır. Kanda methemoglobin tespit edilebilir. Klinik belirti vermez veya dil ve mukoz membranlarda siyanoz gözlemlenebilir.
Predispoze Irklar : BİR ÇOK IRK
 
20. SELEKTİF KOBALAMİN MALABSORBSİYONU (SELECTIVE COBALAMIN MALABSORPTION) : Eritrosit abnormalitesi ile ilişkili bir hastalıktır. Serum kobalamin (B12) seviyesinde düşüş gözlemlenir. Klinik belirti olarak anemi, kaşeksi, irritabl davranışlar ve B12 tedavisine olumlu yanıt görülür.
Predispoze Irklar : POODLE, GIANT SCHNAUZER, BEAGLE, BORDER COLLIE, AUST. SHEPHERD
 
21. STOMATOSİTOZİS (STOMATOCYTOSIS) : Eritrosit abnormalitesi ile ilişkili bir hastalıktır. Stomatositlerin kırılganlığı artmıştır. Klinik belirti olarak yalnızca malamutlarda kondrodisplazi gözlemlenir.
Predispoze Irklar : ALASKAN MALAMUTE, MINIATURE SCHNAUZER

Gönderiyi Paylaş

Yorumlar (0)

Yorum bırak

whatsapp